ENERGIAAUDITITE TEOSTAMISE ÜLDISED NÕUDED

 

 

I.         Energiaauditi teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 

1.        Auditeerimine baseerub mõõdistamistel ja kogutud andmetel.

2.        Üksikpindalad leitakse täpsusega +/- 5% (pluss miinus viis protsenti).

3.        Energiasäästu meede on iga ehituslik tegevus, iga seadme paigaldamine/seadistamine või automaatika või iga tarbimisharjumuste muudatus, mille tagajärjel tekib arvuliselt väljendatav energiasääst ja/või küttekulude kokkuhoid ilma elukvaliteeti halvendamata.

4.        Audiitor pakub välja minimaalselt kolm tehniliselt võimalikku energiasäästumeedet, sõltumata selle maksumusest. Võimalusel antakse meetme lihttasuvusaeg ning meetme eluiga.

5.        Energiasäästumeetmete omavaheline seos (koosrakendamise vajadus) on tarvis välja tuua.

6.        Lokaalküttele  ülemineku majanduslikud kalkulatsioonid esitada ainult juhul, kui kaugkütte teenuse kvaliteet ei luba elamut mõistlikult majandada ning elamu ei asu kohustuslikus kaugküttepiirkonnas. Juhul, kui lähiajal kavandatakse kaugküttevõrgu / -katlamaja renoveerimist või ehitamist, peab selle välja tooma.

7.        Informatsiooni esitamisel ei pea tingimata kinni pidama juurde lisatud tabeli vormidest, kuid nõutav on küsitud andmete esitamine sõltuvalt nende saadavusest vähemalt 3 aasta kohta. Andmeid võib esitada terve aasta kohta.

8.        Auditis esitatud andmete põhjal peab olema võimalik anda lihtsustatud kujul soojuse bilansivalemit viimasele terviklikule kalendriaastale:

 

Soojuse bilansivalem (lihtsustatud; viimane terviklik kalendriaasta):

Q kogukulu (arvesti järgi või kütusekulu järgi) = Q piirete kulu + Q õhuvahetuse kulu + Q sooja vee valmistamine

 


II. Korterelamu energiaauditi raporti koostamiseks leitakse, kirjutatakse ja vormistatakse:

 

1.        Auditeerimise kuupäev ja välistemperatuur;

2.                  Audiitori nimi, aadress, telefon, e-post;

3.        Mõõtmisvahendite kirjeldus (seadme tüüp, täpsus ja töövahemik);

4.        Ühistu nimi ja hoone ning ühistu aadressid;

5.        Ühistu ning hoone registrikoodid;

6.        Ühistu/majanõukogu esimehe kontaktisiku nimi, aadress, telefon, e-post;

7.        Ehitisregistri number (olemasolul);

8.        Ehitusaasta:

8.1     renoveerimise aasta (koos renoveerimistöö nimetamisega).

9.        Elamu köetav (välis)kubatuur;

10.    Korterite arv;

11.    Korterite köetav pind (võimalusel);

12.    Korterite netokõrgus (võimalusel);

13.    Korterite  keskmine sisetemperatuur kütteperioodil vastavalt küsitlusele ja lisada küsitletud korterite arv (võimalusel);

14.    Korterite  keskmine temperatuur auditeerimispäeval vastavalt pistelistele mõõtmistele ja lisada mõõdistatud korterite arv;

15.    Asukohale vastav kraadpäevade tuletatud väärtus kliimaandmete põhjal [näiteks avaldatud väljaandes Eesti kliima teatmik ehitajatele (Eesti Ehitusteave 2000)];

16.    Piirete/akende senised U-väärtused, mis leitakse projektist/andmebaasist või
koostatakse läbilõiked ning arvutatakse;

17.    Piirete pindalad, mida saab soojustada, sealhulgas:

17.1     Välisseinad:

17.1.1    sealhulgas otsaseinad.

17.2     katuslagi ja/või pööningu põrand; viilkatuse soojustamine

17.3     kütmata keldri lagi;

17.4     sokkel;

17.5     pinnad, mis kaetakse soojustusega näiteks arhitektuursetel põhjustel, kuid mille taga pole köetavaid ruume.

18.    Piirete pindalad, mille soojustamine on mingil põhjusel raskendatud (näiteks
osade lodžade küljeseinad);

19.    Köetavate ruumide akende pindalad, võimalusel ära näidates vahetamata korterite ja trepikoja akende pindala või osakaalu;

20.    Kütmata ruumide (nagu näiteks kelder) akende pindala;

21.    Uste ja luukide pindala;

22.    Energiakasutust mõjutavate süsteemide olukorra kirjeldus:

22.1     Tarindid, piirded;

22.2     Õhuvahetussüsteemi detailsem kirjeldus ja pisteline kontroll (soovitavalt mõõtmiste alusel). Olemasolul antakse mõõtmiste tulemused;

22.3     Küte ja soe vesi;

22.4     Elekter;

22.5     Gaas;

22.6     Veevarustus ja kanalisatsioon;

22.7     Pildid, illustratsioonid.

23.    Soojuse summaarne Q kogukulu - vastavalt sooja- (ja elektri)arvestile või kütusekulu järgi;

24.    Summaarne soojuskadu läbi piirete Q piirete kulu - arvutatakse pindalade ja hinnanguliste U-väärtuste alusel;

25.    Q õhuvahetuse kulu - tehakse võimalusel kontrollmõõdistusi, hinnatakse ja arvutatakse;

26.    Sooja vee valmistamiseks vajatud soojus vastavalt korteriühistult saadud andmetele ja/või muul viisil audiitori poolt kohaseks loetud meetodi alusel Q sooja vee valmistamine;

 

27.    Võimalusel koostatakse esialgne Soojuse Bilansivalem, seejärel:

27.1     Analüüsitakse  valemi poolte tasakaalu ja üksikväärtuste tõepärasust;

27.2     vajadusel korrigeeritakse eeldusi ja parandatakse üksikväärtusi ja

27.3     koostatakse Korrigeeritud Soojuse Bilansivalem.

28.    Arvutatakse ja analüüsitakse energiasäästumeetme tulemeid (näiteks Q piirete kulu peale meetme x rakendamist) ja koostatakse tabel:

Nr

Nimetus/

kirjeldus

Hulk/ kogus

Ühikmaksumuse hinnang

Kogu-maksumuse hinnang

Energia-säästu arvutuslik alus

Hinnanguline energia-sääst (MWh/a)

Lihttasuvus

aeg,

(a)

Seos teiste energiasäästu meetmetega

1

 

 

 

 

 

 

 

 

···

···

···

···

···

···

···

···

 

n

···

···

···

···

···

···

···

 

 


29.     Hoone seniste igaaastaste tarbimiste kohta tehakse kokkuvõte tabeli kujul (tärniga on märgitud väljad, mis peavad olema täidetud):

 

NIMETUS:

 

Aasta kaks enne viimast täisaastat

Aasta üks

enne viimast täisaastat

Viimane täisaasta

Ühik

Energiatarbimine

Mõõdetud soojus- või kütusetarbimine (kütuse tarbimine võib olla ka hinnanguline)

···

···

*

*

MWh / a

Küttekulu hoones

 

 

*

*

EEK / a / m2

Kütte erikulu hoone avatud netopindala[1] kohta

···

···

*

*

EEK / m2, a

Kütte erikulu korterite köetava

Pinna1 kohta

EEK / m2, a

Kütte erikulu hoone köetava

kubatuuri kohta

 

 

 

 

EEK / m3,a

Tarbevee tarbimine

 

Tarbevesi

 

···

···

*

*

m/ a

sh soe vesi

 

 

 

*[2]

*2

m3 / a

Elektrienergia tarbimine

 

Summaarne elektrienergia tarbimine

 

 

 

*[3]

*3

kWh / a

Üldelektri tarbimine

 

 

 

*

*

kWh / a

Elektrienergia (üldelekter) maksumus

 

 

 

*

*

EEK / a /  m2

Üldelektri erikulu hoone avatud netopindala1 kohta

 

 

 

 

EEK / m2, a

Gaasi tarbimine[4]

 

Gaasi tarbimine

 

 

 

*

*

m3 / a

Gaasi maksumus

 

 

 

 

 

EEK / a / m2

Gaasi erikulu hoone avatud netopindala1 kohta

 

 

 

 

EEK / m2, a

 


30. Võimalusel hoone seniste igakuiste tarbimiste kohta tehakse kokkuvõte tabeli kujul (vastavalt saadavusele):

 

Näitaja / kuu

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Soojuse kulu (MWh)

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

Tarbevee kulu (m3)

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

Soe vesi (m3)

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

2003

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Soojuse kulu (MWh)

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

Tarbevee kulu (m3)

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

Soe vesi (m3)

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

 

 

 [1] mõistete selgitus on antud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Ehitise tehniliste andmete loetelu” (RTL 2003, 3, 26);

[2] antakse vaid juhul, kui mõõdetakse tsentraalselt ette valmistatud sooja vee tarbimist

[3] välja täitmine on kohustuslik juhul kui hoones on kasutusel valdavalt elektriküte;

[4] gaasi tarbimine märgitakse vaid juhul, kui hoone on ühendatud gaasivõrguga. Hoone küttevajaduse rahuldamiseks ning tsentraalse sooja vee ettevalmistuseks tarbitud gaasi kogust näidatakse tabeli energiatarbimise osas.